GAT NO:2083, AT/P NIGHOJ, TAL.
PARNER, DIST. AHMEDNAGAR, MAHARASHTRA – 414306

+91 02488 230800 / 230888

kanhaiyya.milk@gmail.com